Sterk in straatwerk, graafwerk en wegenbouw

Gebruiksvoorwaarde website Rip BV

Algemeen

Door gebruik te maken van (een deel van) deze site gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Kamer van Koophandel

Aannemingsbedrijf Rip B.V. is statutair gevestigd aan de Schiedamseweg 12, 3121 JH te Schiedam.

Aannemingsbedrijf Rip B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24252364.


Inhoud

Op de site wordt algemene informatie omtrent de diensten van Aannemingsbedrijf Rip B.V. aangeboden.

Alle door Aannemingsbedrijf Rip B.V. verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld, ontleend aan bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden. Voor de juistheid, nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid en actualiteit kan echter niet worden ingestaan.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Aannemingsbedrijf Rip B.V. of de betreffende rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemingsbedrijf Rip B.V. is het niet toegestaan enig onderdeel van de site te (doen) kopiëren, en / of te (doen) downloaden, en / of te (doen) exploiteren, en / of te (doen) openbaren, en / of te (doen) verspreiden, en / of te (doen) verstrekken, en / of te (doen) verveelvoudigen


Aansprakelijkheid

Aannemingsbedrijf Rip B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en / of indirecte schade, materieel of immaterieel, van welke aard dan ook, die verband houdt met gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site, waaronder begrepen maar niet beperkt hoeft te zijn tot storingen, onderbrekingen, defecten, virussen, overige onvolkomenheden aan apparatuur of downloads, tenzij aan de zijde van Aannemingsbedrijf Rip B.V. sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens voor alle door Aannemingsbedrijf Rip B.V. ingeschakelde hulppersonen en derden.


Toepasselijk recht

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de site en deze gebruiksvoorwaarden. Een voorkomend geschil zal enkel door de bevoegde rechter in Rotterdam worden beslecht. Slechts een andere rechter is bevoegd indien bepalingen van dwingend recht deze aanwijzen.

Adres Rip B.V.

Postadres:
Schiedamseweg 12
3121 JH Schiedam

Bezoekadres:
Bovendijk 253
3045 PD Rotterdam

Tel: 010-4151890
Fax: 010-4154069
Mobiel: 06-53197259
Email: info@ripbv.nl

Officieel Dealer van

Handige Info

Sinds 2000 VCA gecertificeerd.
Lees meer

Algemene Voorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarde